top
תיקון הנפטרים זהו סדר שמיועד להעלות את נשמות הנפטרים
מעלה מעלה בעולמות העליונים ולעשות להם נחת רוח עצום,
את התיקון סידר רבי יהודה פתיה זצוק"ל שהיה מגדולי מקובלי ירושלים
מלפני 100 שנה והחיד"א הקדוש תיקן סדר תיקון דומה.
 
בערוץ 2000 עושים את התיקון לפי שתי השיטות
בסדר ומעמד שעורך למעלה מ 8 שעות.
 התיקון נערך ביום הילולת האר"י הקדוש זצוק"ל שידוע כזמן גדול ומסוגל מאוד לקבלת התפילות, ביום קדוש זה עשרות רבנים ותלמידי חכמים יראי שמיים מקדישים לימוד תורה, וסדר תפילות מיוחד, קוראים קדיש, ספרי תהילים, מקיימים הקפות עם ספרי תורה ותקיעת שופרות, קוראים חלקי זוהר מיוחדים וכל זאת לעילוי נשמות הנפטרים שאת שמותיהם מזכירים באופן פרטני ביום זה. ובכך עושים להם עילוי נשמה אדיר ונחת רוח עצומה. אין לשער ואין לתאר את השמחה שנגרמת לנשמת הנפטר בזכות התיקון המיוחד שגילה רבי יהודה פתיה זצוק"ל שעורך כ 8 שעות ברציפות.
 
התיקון מעובר ברדיו 2000 בשידור חי
כך שניתן להאזין ולהשתתף במעמד המיוחד